Postup pri individuálnej prestavbe vozidla

Najprv je potrebné písomne požiadať o povolenie prestavby vozidla obvodný úrad dopravy. Žiadosť musí obsahovať tieto identifikačné údaje:

 • pre fyzickú osobu:
  • meno, priezvisko
  • dátum a miesto narodenia
  • adresu trvalého pobytu
  • podpis
 • pre právnickú osobu:
  • obchodné meno a sídlo
  • IČO
  • meno a priezvisko osoby, alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom
  • podpis štatutárneho orgánu a pečiatku
 • značku, obchodný názov, typ (jeho variant alebo verziu variantu), druh a kategória vozidla, obchodné meno výrobcu
 • evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo
 • účel na ktorý má byť vozidlo po prestavbe použité

Ďalej prílohy, ktoré je potreba pripojiť k žiadosti:
 • podrobný opis prestavby vozidla
 • návrh na zmenu údajov v osvedčení o evidencii, alebo technickom osvedčení vozidla
 • technický opis, alebo výkresová dokumentácia systému, komponentu, alebo samostatnej technickej jednotky (ak neboli typovo schválené)
 • súhlasné stanovisko výrobcu, alebo zástupcu výrobcu vozidla k prestavbe
 • na požiadanie obvodného úradu dopravy aj stanoviská, alebo odborné posudky príslušných orgánov protipožiarnej ochrany, bezpečnosti práce, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a iných orgánov
Ak sú splnené všetky podmienky a vozidlo spĺňa technické požiadavky všeobecne záväzného predpisu, ani neohrozuje bezpečnosť cestnej premávky, životné prostredie alebo bezpečnosť cestujúcich je vydané povolenie o prestavbe.
Ak je prestavba povolená, úrad vydá rozhodnutie o povolení prestavby s platnosťou na jeden rok. V rozhodnutí určí podmienky potrebné na schválenie prestavby jednotlivého vozidla. Žiadateľovi je udelené na vlastné náklady vykonať skúšky vozidla po prestavbe, prípadne kontrolu montáže jeho systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v poverenej technickej službe overovania vozidiel, kontrolu originality vozidla na pracovisku kontroly originality a technickú kontrolu, ako aj emisnú kontrolu ak jej vozidlo podlieha.

Ďalej potrebné podať žiadosť o schválenie prestavby o ktorej, na základe písomnej žiadosti, rozhoduje ten istý úrad. Žiadosť musí obsahovať tie isté identifikačné údaje (pre fyzické a právnické osoby ako pri žiadosti o povolenie prestavby a číslo a dátum vydania rozhodnutia o povolení prestavby jednotlivého motorového vozidla.

K žiadosti musia byť priložené tieto prílohy:
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
 • protokol o skúškach vozidla po prestavbe, z ktorého vyplýva, že vozidlo je spôsobilé na premávku a návrh základného technického opisu vozidla, vydané poverenou technickou službou overovania vozidiel
 • protokol o technickej kontrole pred schválením vozidla na premávku s výsledkom hodnotenia spĺňa podmienky na schválenie na premávku, nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania
 • platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku, ak takej kontrole vozidlo podlieha
 • osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla
 • návrh doplnkového štítku výrobcu
 • na požiadanie obvodného úradu dopravy aj stanoviská, alebo odborné posudky príslušných orgánov protipožiarnej ochrany, bezpečnosti práce, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a iných orgánov
V prípade, že žiadateľ požiadal o schválenie v čase platnosti rozhodnutia o povolení prestavby, priložil všetky potrebné prílohy a splnil podmienky určené v rozhodnutí o povolení prestavby, obvodný úrad dopravy schváli prestavbu.

Keď je prestavba schválená, úrad vydá rozhodnutie o schválení prestavby, zapíše údaje o prestavbe do osvedčenia o evidencii, alebo do technického osvedčenia vozidla a vystaví základný technický opis vozidla.
Ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel obvodný úrad dopravy najneskôr do siedmich dní písomne oznámi príslušnému evidenčnému orgánu vykonanie zmeny v osvedčení o evidencii alebo vydanie nového osvedčenia o evidencii.
Prevádzkovateľ vozidla je povinný opatriť vozidlo po prestavbe doplnkovým štítkom výrobcu umiestneným na ľahko prístupnom mieste.

Postup pri hromadnej prestavbe typu vozidla

Vozidlo, ktoré bude hromadne prestavané, musí byť prihlásené do evidencie vozidiel. Do siedmich dní po vykonaní prestavby je prevádzkovateľ hromadne prestavaného vozidla povinný písomne požiadať príslušný obvodný úrad dopravy o zápis zmien údajov do osvedčenia o evidencii alebo do technického osvedčenia alebo o vydanie nového osvedčenia o evidencii, alebo nového technického osvedčenia vozidla.
Žiadosť musí obsahovať tieto identifikačné údaje:
 • pre fyzickú osobu:
  • meno, priezvisko
  • dátum narodenia
  • adresu trvalého pobytu
  • číslo OP
  • podpis
 • pre právnickú osobu:
  • obchodné meno a sídlo
  • IČO
  • meno a priezvisko osoby, alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom
 • meno a priezvisko osoby ktorá je štatutárnym orgánom, jej podpis a pečiatka, alebo meno a priezvisko osoby, ktorá má na vydanie dokladu písomné splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom štatutárneho orgánu, jej podpis a pečiatku
 • továrenskú značku a typ, identifikačné číslo vozidla VIN, číslo motora
 • číslo typového schválenia hromadnej prestavby typu vozidla
K žiadosti je povinný priložiť tieto doklady:
 • Platný Základný Technický Opis prestavaného typu vozidla č. P - ............. *;
 • OSVEDČENIE O EVIDENCII vozidla + jeho fotokópiu (originál sa prikladá pri prevzatí nového osvedčenia);
 • Doklad o zaplatení za prestavbu vozidla /faktúra, daňový doklad, zmluva, alebo iné.../ *(„na potvrdenie miestnej príslušnosti podľa zákona 725/2004, a na potvrdenie, že vozidlo bolo pred prestavbou prihlásenie do evidencie.
 • Fotokópia právoplatného rozhodnutia o schválený hromadnej prestavby typu vozidla č.P-... so všetkými prílohami;
 • Úplne a správne vypísaný doklad o vykonaní hromadnej prestavby typu vozidla od montážnej organizácie („údaje čo sa budú meniť v TP, alebo v OSVEDČENÍ O EVIDENCII vozidla“);
 • Nalepiť kolok v hodnote (spodná + vrchná časť):
  5,0 € (150,63,-Sk) - /podľa sadzobníka správnych poplatkov časť VI DOPRAVA - položka 68a/.
 • Podnikateľské subjekty:
  FO výpis z registra živností platný pre právne úkony *;
  PO výpis z obchodného registra platný pre právne úkony *;
 • V prípade zastupovania vlastníka vozidla, plná moc s overeným podpisom nie starším ako tri mesiace;
 • Protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. a) s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní prestavby;
 • Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a) s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní prestavby;
 • Odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní prestavby;
 • !!!Pred zapísaním zmeny údajov do OEV, ObÚ CDPK zistí zhodnosť údajov uvedených na prestavbe s údajmi typového schválenia a či je prestavba označená značkou typového schválenia. Táto obhliadka vozidla sa uskutoční na parkovacej ploche na Poliankach,. Presnú dobu (dátum a čas) obhliadky určí pracovník ObÚ CDPK, v mimo stránkových dňoch.!!! Vozidlo pristaviť čisté! ALEBO stačí predložiť fotografiu výrobného štítka výrobcu prestavby (musí byť zreteľná) a fotografiu bočného pohľadu na celé vozidlo, no a v tom prípade netreba pristaviť vozidlo na obhliadku! (je na Vás, čo Vám vyhovuje viacej!)
 • Iné doklady, ktoré určí priamo pracovník Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.
* STK, EK a KO sa žiada na základe zákona č.307/2009, ktorým sa mení zákon 725/2004 Z.z. a to §18 ods.17 pís. c) d) e).
* v prípade predloženia fotokópií dokladov, urýchlite tým vybavenie Vašej žiadosti!

Ak vozidlo po prestavbe podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, obvodný úrad dopravy najneskôr do siedmich dní odo dňa zápisu zmien písomne oznámi príslušnému evidenčnému úradu vykonanie zmeny v osvedčení o evidencii alebo vydanie nového osvedčenia.
*Ďalšie detaily sú uvedené v zákone č. 725/2004, §18, v znení neskorších predpisov.

Výňatok zo zákona č. 725/2004